Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő: Belvárosi Szállodák Kft.

Székhely: 1056 Budapest, Március 15. tér 7-8.

Cégjegyzékszám: 01 09 880601

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Email cím: [email protected]

Telefonszám: 06-1-338-4711

Adószám: 13934190-2-41

 

1.     Fogalmak

Vendég, Felhasználó, Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható vagy azonosított természetes személy;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.     Adatkezelés alapelve

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és hozzájárul a cél eléréséhez. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

3.     Adatkezelés jogalapja

Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg

       - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,

      - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.

4.     Az adatkezeléssel érintett tevékenységek, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Szállodai szolgáltatások igénybevétele

A szállodai szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a szállodai szolgáltatások igénybevételének.

Ajánlattétel

Az adatkezelő lehetővé teszi a Vendégek számára, hogy az alább felsorolt adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek telefonon vagy e-mailben:

- Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

-  Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

-  Kezelt adatok köre és célja:

o          név

o          telefonszám

o          e-mail cím

o          kérdés/kérés

o          érkezés napja

o          távozás napja

o          felnőttek száma

o          gyermekek száma

o          ellátási igény megjelölése

o          kiválasztott ajánlat megjelölése

o          szolgáltatás (speciális)

o          részletek/kérdés

- Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

- Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

Árajánlat kérése a közvetlen weboldalról, online üzenet küldése:

A szálloda közvetlen weboldalán lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

            - szálloda neve

            - érkezés dátuma

            - éjszakák száma

            - felnőttek, gyermekek száma

            - telefonszám

- vendég neve

- email cím

Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.

Szobafoglalással és/vagy ajánlattal kapcsolatos adatkezelés

-           Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az alább felsorolt adataik megadásával az Adatkezelő részére szobafoglalási igényt juttassanak el személyes megkeresés útján (telefon, email), illetve a szálloda közvetlen weboldalán található foglalási rendszeren történő szobafoglalással .

-           A szobafoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

-           Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett Szállodába személyes adatainak megadásával szobát kíván foglalni.

-           A kezelt adatok köre és célja:

o          név, cégnév/iroda kapcsolattartás

o          utca, házszám

o          város és irányítószám

o          ország

o          telefonszám

o          e-mail cím

o          érkezés napja

o          távozás napja

o          szobák száma

o          felnőttek száma

o          gyermekek száma

o          ellátási igény megjelölése

o          kiválasztott ajánlat megjelölése

o          fizetési mód (kártyatípus megadása)

o          kiegészítő szolgáltatások

-           Az adatkezelés célja a szobafoglalási igény feldolgozása, az igény szerinti szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás a Vendéggel.

-           Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Bejelentkezés és bejelentő lap

-           A Vendég érkezésekor, a szoba átvétele előtt bejelentőlapot tölt ki, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá az érintett beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

-           Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az az Adatkezelő szállodába bejelentkezik, és a bejelentőlapot kitölti

-           Kezelt adatok köre:

o          Név

o          Állampolgárság

o          Útlevélszám

o          Születési dátum

o          Cím

o          Érkezés

o          Távozás

o          Email cím

-           Az adatkezelés célja a jogszabályoknak (különösen az idegenrendészeti és idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályoknak) történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel.

-           A papíralapú bejelentkező lapok és egyéb papíralapú, adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan az Adatkezelő a jelen szabályzatnak és az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.

-           Adatkezelés időtartama: jogszabály alapján kötelező adatok esetén a felvételtől számított 5 évig, hírlevél esetén az érintett kérésére törlésig, egyéb adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Kamerarendszer

-           A Szálloda területén térfigyelő kamerák üzemelnek az érintettek személyi- és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel, melyek a szálloda különböző területein kerültek elhelyezésre.

-           Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

-           Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

-           A kezelt adatok köre: képmás azonosítása, egyéb személyes adatok azonosítása

-           Az adatkezelés célja: a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog) vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb.

-           A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló kamerarendszer  merevlemeze.

-           Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 3. bek. és  4. § alapján max. 30 napig tároljuk, ezt követően automatikusan  a rögzített kép és hanganyag felülíródik.

Cookie szabályzat

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát.

A Szolgáltató a következő szolgáltatások alkalmazásához használja a sütiket:

  • Google Analytics: melynek segítségével a Szolgáltató a weboldalon tett látogatásokról statisztikai elemzések céljából adatokat gyűjt a felhasználói élmény folyamatos fejlődése érdekében.

Közösségi oldal

Az Adatkezelő közösségi oldalt tart fenn (https://www.facebook.com/cityhotels/), ahol a vendégek tájékozódhatnak az aktuális kedvezményekről, a városban lévő aktuális rendezvényekről.

A közösségi oldal online üzenetküldő szolgáltatásait a Vendégek igénybe vehetik tájékozódás, érdeklődés vagy foglalási szándékkal.

-           Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér a közösségi oldal levelező rendszerén belül, személyes adatainak megadása mellett.

-           Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

-           Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

-           Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

A Szolgáltató a közösségi oldalról érkező, szobafoglalással kapcsolatos igények esetén a Vendéget átirányíthatja a szobafoglalás központi email címére ([email protected]), a vendég érdeklődésének, a foglalás létrejöttének céljából. Ezen esetekkor a Szobafoglalással és/vagy ajánlattal kapcsolatos adatkezelési alapelvek valósulnak meg.

Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

 

 

A Felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

  1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az Érintettnek általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jogorvoslat

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: [email protected]


Data Protection Standard for the City Hotel Matyas